ตรังเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด

วันนี้ (25 ต.ค.2564) นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้อนุมัติงบประมาณเงินจ่ายขาดจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้จังหวัดตรัง เพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งให้สามารถจำหน่ายกุ้งได้ในราคาที่สูงขึ้น

โดยเป้าหมายกุ้งขาว จำนวน 180 ตัน โดยจากเดิมสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2564 เป็นสิ้นสุดกันยายน 2564 และขยายระยะเวลาโครงการ จากเดิมสิ้นสุดธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดมกราคม 2565 ดำเนินกิจกรรมฯ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติไว้เดิม โดยขอความร่วมมือจังหวัดในการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้ง ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปี 2564 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ในการประชุมวันนี้ในที่ประชุมนำเสนอเรื่องพิจารณาการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง และการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายต้นกล้าน้ำมันปาล์มปลอม ต้นกล้าปาล์มที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งเนื่องจากราคาผลปาล์มน้ำมันขยับสูงขึ้น เกษตรกรหันมาปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นกล้าปาล์มน้ำมันขาดแคลน ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้ผู้ผลิตฉวยโอกาสนำพันธุ์ปาล์มที่ไม่มีคุณภาพและไม่ตรงตามคุณลักษณะประจำพันธุ์มาขายให้กับเกษตรกร อจส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมันในอนาคตได้./////

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐