ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร"ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง"รุ่นที่26

ตามที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 26 โดยจัดการอบรม ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2564 กำหนดอบรมสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.45 – 16.10 น. นั้นบัดนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงได้อนุมัติรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 26 จำนวน 90 คน และเห็นสมควรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมดังกล่าว ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมกำหนดรายงานตัว ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โดยจะมีหนังสือถึงผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและหนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชาต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐