ราชกิจจาฯโปรดเกล้าฯพ.ร.บ.งบประมาณฯปี65วงเงิน3.1ล้านล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท โดยให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕ ๖ ๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ” มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มาตรา ๓ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ตั้งเป็นจำนวน รวมทั้งสิ้น ๓,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการและจำนวนเงิน ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรร หรือตามที่จะได้มี การโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย หมวด ๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง มาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งเป็นจำนวน ๕๘๗,๔๐๙,๓๓๖,๙๐๐ บาท จำแนกดังนี้ (๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนิน และต้อนรับประมุขต่างประเทศ ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๓) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๔) ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๑๖,๓๖๒,๐๑๐,๑๐๐ บาท (๕) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ๗๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๖) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๗) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ๔,๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๘) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ๓๑๐,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๙) เงินเลื่อนเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ ๑๑,๕๔๗,๓๒๖,๘๐๐ บาท (๑๐) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ ๕๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑๑) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ ๗๒,๓๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑๒) เงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ๘๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หมวด ๓ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ ให้ตั้งเป็นจำนวน ๒๔,๒๖๐,๖๒๑,๒๐๐ บาทLink ประกาศฉบับเต็ม

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐